SECOND LANGUAGES HINDI SANSKRIT
Aryapadukabhishekam
Gangavataranam
INDUMATI SWAYAMVARAM
Madhyamavyayogam
Sraddhatraya Vibhaga Yogam
Vivekananda Sookthayaha